Regionálny produkt NOVOHRAD

VÝZVA Č. 1/2021 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE ZNAČKY „REGIONÁLNY PRODUKT NOVOHRAD“

Oznamujeme Vám, že Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ pre výrobky.

Bližšie informácie k výzve nájdete na nasledujúcom linku: https://www.produktnovohrad.sk/V%C3%9DZVY.php

Výzva: MAS_053/6.1./1

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: PRV SR 7.2.3.1

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD-Q108-511-007

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS_053/6.4/4

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS_053/7.2/3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-005

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD- Q108-512-006

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_0534.2.3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 6.4/3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 4.1/4

Zobraziť podrobnosti >

OBMEDZENÁ ČINNOSŤ KANCELÁRIE MAS

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska a pandémie ochorenia COVID-19 bude Kancelária MAS s účinnosťou od 20.03.2020 fungovať v obmedzenom režime, a to nasledovne:

  • priestory Kancelárie MAS sú pre verejnosť zatvorené minimálne na obdobie 14 dní
  • plánované zasadnutia orgánov MAS, semináre a pracovné stretnutia sa presúvajú na neurčito
  • trvanie aktuálne vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP/projektov bude predĺžené – informácie zašleme členom ako aj verejnosť budeme informovať včas 

Rozsah týchto opatrení môže byť na základe ďalších rozhodnutí ústredného krízového štábu upravený.

V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo mailom v pracovných dňoch od 08:00 do 16:30 hod. – v časti Kontakty sú uvedené údajeCieľom týchto opatrení je zamedziť šíreniu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom na Slovensku. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať web stránku Úradu vlády SR www.korona.gov.sk


Aktualizovaný harmonogram na rok 2020 IROP


Harmonogram výziev pre rok 2020 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad


Výzva – Podopatrenie 4.2 (MAS_053/4.2/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 6.4 (MAS_053/6.4/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Harmonogram výziev pre rok 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad

MAS IKN zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 7:2, 7.4, 4.1, 4.2. a 6.4 v rámci Programu rozvoja vidieka SR.


Výzva – Podopatrenie 4.1 (MAS_053/4.1/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 18.6.2019
Ukončená: 31.10.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.2 (MAS_053/7.2/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.4 (MAS_053/7.4/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy: