OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝZVY PRE PODOPATRENIE 7.2 a 7.4 z PRV SR 2014-2022

Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje VÝZVU pre podopatrenie

• 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
• 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

Dĺžka trvania každej výzvy:  od 06.02.2024 do 05.04.2024

Link na vyhlásené výzvy v systéme ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=XaWm9hDYqDfB2q3l8YjbFXhFYxtMFqMThKeebgf1tE5NfaAkG4NMklsfeE8h7Mh_aXlgzFIf

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:
https://masikn.sk/podopatrenie-7-2/
https://masikn.sk/podopatrenie-7-4/


OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝZVY PRE PODOPATRENIE 4.1, 4.2 a 6.4 z PRV SR 2014-2022


Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


vyhlasuje VÝZVU pre podopatrenie


• 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
• 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov
• 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.

Dĺžka trvania každej výzvy: od 05.02.2024 do 04.04.2024

Link na vyhlásené výzvy v systéme ITMS2014+:
https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=XaWm9hDYqDfB2q3l8YjbFXhFYxtMFqMThKeebgf1tE5NfaAkG4NMklsfeE8h7Mh_aXlgzFIf

Viac informácií k výzve spolu s jej prílohami nájdete na našej web-stránke:
https://masikn.sk/podopatrenie-4-1/
https://masikn.sk/podopatrenie-4-2/
https://masikn.sk/podopatrenie-6-4/


OZNAM: Plánované uzatvorenie všetkých výziev v rámci Operačného programu IROP
Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad o.z. oznamuje oprávneným žiadateľom, že s účinnosťou od 14.12.2023 z dôvodu uplynutia hraničných termínov ukončenia realizácie projektov, uzatvára všetky výzvy MAS v rámci IROP.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Výzvy sú zverejnené na stránke:

https://masikn.sk/vyzvy-irop/


AGROKOMPLEX 2023 s účasťou MAS IKN

V dňoch 17.-20.8.2023 sa v areáli výstaviska v  Nitre konal už 48.ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2023, ktorej sa zúčastnila aj naša MAS Ipeľská Kotlina Novohrad o.z..

Podtitul tohtoročnej výstavy Agrokomplex bol „Návrat ku koreňom“, ktorý návštevníkov aj za pomoci miestnych akčných skupín zaviedol späť k našim zvykom, tradíciám a remeslám…

Zobraziť celý článok →


Výzvy MAS_053/7.2/4 a MAS_053/7.4/3

Zobraziť →


Aktualizácia výziev IROP-CLLD-Q108-512-010 a IROP-CLLD-Q108-512-009

Zobraziť →


Harmonogram výziev pre rok 2023 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – ver. 1


https://www.sietmas.sk/o-nas/aktualne/aktualne/preco-leader-na-slovensku-nefunguje-miestne-akcne-skupiny-hodnotia-stav-implementacie-uspesneho-europskeho-pristupu-251sk.html?fbclid=IwAR0lhqgEngSDjdztYW7_1WSWVaaGar_xB_0YKz20UE4iiZPsRHtAMdUqE1E

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok (obdobie január 2022 až december 2022)


Splav Ipľa – Bušince

Splavovať rieku Ipeľ bude pre Teba nevšedným vodáckym zážitkom. Vychutnaj si čaro Novohradskej prírody z loďky, bujnú vegetáciu lemujúcu brehy či osobitnú faunu.

https://www.zahoramizadolami.sk/podujatia-zazitky/splav-ipla/

VÝZVA č. 2/2021 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt NOVOHRAD “

Oznamujeme Vám, že Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ pre výrobky.

Bližšie informácie k výzve nájdete na nasledujúcom linku:

https://produktnovohrad.sk/V%C3%9DZVY.php?fbclid=IwAR0GipU0Y5QYJwgUVOowIFgX_Nhw56ATvTzg7QNxLSbcCo8XCmfTzjFHva4


Eurofondy: Malé obce môžu zabudnúť na rozvoj

Národná sieť miestnych akčných skupín SR rozhodne nesúhlasí s navrhovaným rozdelením európskych zdrojov v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027. Systém, ktorý navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR doslova pochová rozvoj vidieka.

Slovensko má na nové programové obdobie v Operačnom programe (OP) Slovensko takmer 13 miliárd eur. Zo záverov minulotýždňového stretnutia na MIRRI vyplýva, že miestne akčné skupiny, ktoré majú byť katalyzátorom rozvoja vidieka, nedostanú z tohto operačného programu ani jedno euro. Z 13 miliárd eur plánuje drvivú väčšinu použiť na veľké projekty a približne jednu desatinu posunúť ďalej. Sumu 1,4 miliardy eur MIRRI vyčlení natzv. integrované územné investície v rozhodovacej pôsobnosti vyšších územných celkov a na UMR (udržateľný mestský rozvoj).

Žiadny rozvoj vidieka nás nečaká

„Vzhľadom na vyhlásenia MIRRI SR o tom, že ide o najväčšiu reformu v čerpaní eurofondov, považujem prerozdelenie financií v rámci OP Slovensko za výsmech. Drvivú väčšinu finančných prostriedkov z EÚ si ministerstvo nechalo a plánuje ich použiť na veľké projekty a tak veľmi kritizované dopytovo orientované projekty, ktoré sú menej efektívne a poskytujú najväčší priestor na korupciu. Krajom a mestským územiam dali možnosť rozhodovať o omrvinkách a na miestny rozvoj, ktorý sa nedá robiť z úrovne krajov, nemysleli vôbec,“ neskrýva rozhorčenie Miroslava Vargová z MAS MALOHONT v Banskobystrickom kraji.

Podľa Moniky Slížikovej z MAS Tekov-Hont (Nitriansky kraj) je rozvoj slovenského vidieka úplne zastavený: „Slovensko má 2 700 miest a obcí, z toho 1 900 má menej ako 1 000 obyvateľov. Tieto obce na svoj rozvoj v ďalšom programovacom období nedostanú nič, pretože miestne akčné skupiny z OP Slovensko úplne vypadli. Obce môžu využiť ešte Program rozvoja vidieka. Tam je však pre budúce obdobie alokovaných 150 miliónov eur, o 50 miliónov menej ako v končiacom období. Znamená to, že malé obce si rozvoj infraštruktúry budú musieť zafinancovať len zo svojich peňazí. Z európskych fondov na Slovensku nedostanú nič.“

Ide o centralizáciu zdrojov

Podľa miestnych akčných skupín Slovensko nečaká žiadna efektívna diverzifikovaná podpora celého Slovenska. Hoci ministerstvo veľkolepo rozpráva o participácii a prístupe zdola nahor, v skutočnosti ide o centralizáciu zdrojov. To bude mať podľa zástupcov MAS fatálne dôsledky na vidiecke územia a tým vlastne na celé Slovensko. „Vidiek má právo na komplexný a plne financovaný rozvoj. Metóda LEADER, jeden z najúčinnejších európskych nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka, ktorý si v tomto roku pripomína 30 rokov, dostal na Slovensku krásny darček – nula eur na rozvoj vidieka. To je definitívne pochovanie multifondu a celého regionálneho rozvoja na Slovensku,“ reaguje Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA v Prešovskom kraji. 

Zástupcova MAS upozorňujú, že roky počúvajú vyhlásenia každej vlády o podpore regiónov a vidieka, realita je však iná. Ako zdôrazňuje Monika Slížiková, „teraz nám ministerstvo v praxi ukázalo, ako si podporu vidieka predstavuje. Skúsim to ukázať na príklade z Nitrianskeho kraja. Pre náš kraj je (na 7 rokov!) vyčlenených 133 miliónov eur, z toho 40 miliónov eur pre UMR Nitra (mesto Nitra a okolie) a 93 miliónov je vyčlenených pre Nitriansky samosprávny kraj (NSK). V praxi to znamená, že UMR Nitra bude môcť prerozdeliť cca 400 eur/obyvateľa a NSK pre vidiek len 163 eur/obyvateľa. Sú to peniaze určené na komunálne aktivity – od budovania vodovodov, kanalizácií, komunikácií, regionálneho školstva, sociálnych služieb, odpadového hospodárstva až po cestovný ruch. Len sa pozrime na realitu: V Nitrianskom kraji nemá vodovod 38 obcí a na dobudovanie je potrebných okolo 50 miliónov eur.“

Slovensko v EÚ cúva

Podobne situáciu hodnotí Lukáš Pavlech z MAS Holeška v Trnavskom kraji: „Alokácie, s ktorými počíta ministerstvo pre vyššie územné celky a UMR, sú úplne smiešne. To snáď nemyslia vážne, že toto má byť podpora vidieka. Slovensko je prvá krajina, ktorá v Európskej únii ide v spôsobe prerozdeľovania fondových prostriedkov nie dopredu, ale doslova cúva.“

Miestne akčné skupiny vznikli ako nástroj na implementáciu metódy LEADER pri rozvoji vidieka. Medzi jej základné princípy patrí prístup „zdola nahor“. Znamená to, že nedochádza k direktívnemu centrálnemu riadeniu, zásadná vízia a rozhodnutia vznikajú na lokálnej úrovni a realizujú ich miestni ľudia. „Dlhodobo požadujeme diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov, ale ministerstvo vôbec nemá záujem s nami diskutovať. Najhoršie je, že v okolitých krajinách to funguje. Rozhodnutie o monofondovom riešení rozvoja vidieka je návrat späť o desať rokov a ide proti trendom v EÚ. Podľa oficiálneho stanoviska Výboru regiónov by sa malo vo všetkých regiónoch EÚ stať povinným využívanie miestneho rozvoja vedeného komunitou financované z viacerých zdrojov, tzv. multifond. Slovensko to však nerešpektuje,“ pripomína predseda NS MAS Štefan Škultéty a dodáva: „Avizované zámery zastavia miestny rozvoj a vidiek na Slovensku značne utrpí.“

***

Veronika Fitzeková 4. októbra 2021


Regionálny produkt NOVOHRAD

VÝZVA Č. 1/2021 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE ZNAČKY „REGIONÁLNY PRODUKT NOVOHRAD“

Oznamujeme Vám, že Región Neogradiensis, z. p. o. vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o pridelenie regionálnej značky „Regionálny produkt NOVOHRAD“ pre výrobky.

Bližšie informácie k výzve nájdete na nasledujúcom linku: https://www.produktnovohrad.sk/V%C3%9DZVY.php

Výzva: MAS_053/6.1./1

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: PRV SR 7.2.3.1

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD-Q108-511-007

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS_053/6.4/4

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS_053/7.2/3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD-Q108-512-005

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: IROP-CLLD- Q108-512-006

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_0534.2.3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 6.4/3

Zobraziť podrobnosti >

Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 4.1/4

Zobraziť podrobnosti >

OBMEDZENÁ ČINNOSŤ KANCELÁRIE MAS

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenska a pandémie ochorenia COVID-19 bude Kancelária MAS s účinnosťou od 20.03.2020 fungovať v obmedzenom režime, a to nasledovne:

  • priestory Kancelárie MAS sú pre verejnosť zatvorené minimálne na obdobie 14 dní
  • plánované zasadnutia orgánov MAS, semináre a pracovné stretnutia sa presúvajú na neurčito
  • trvanie aktuálne vyhlásených výziev na predkladanie ŽoNFP/projektov bude predĺžené – informácie zašleme členom ako aj verejnosť budeme informovať včas 

Rozsah týchto opatrení môže byť na základe ďalších rozhodnutí ústredného krízového štábu upravený.

V prípade potreby nás, prosím, kontaktujte telefonicky alebo mailom v pracovných dňoch od 08:00 do 16:30 hod. – v časti Kontakty sú uvedené údajeCieľom týchto opatrení je zamedziť šíreniu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom na Slovensku. Pre aktuálne informácie odporúčame sledovať web stránku Úradu vlády SR www.korona.gov.sk


Aktualizovaný harmonogram na rok 2020 IROP


Harmonogram výziev pre rok 2020 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad


Výzva – Podopatrenie 4.2 (MAS_053/4.2/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 6.4 (MAS_053/6.4/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Harmonogram výziev pre rok 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad

MAS IKN zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 7:2, 7.4, 4.1, 4.2. a 6.4 v rámci Programu rozvoja vidieka SR.


Výzva – Podopatrenie 4.1 (MAS_053/4.1/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 18.6.2019
Ukončená: 31.10.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.2 (MAS_053/7.2/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.4 (MAS_053/7.4/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy: