Výzva na odborných hodnotiteľov

Ipeľská Kotlina – Novohrad o.z. vyhlasuje výzvu na odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 7.2, 7.4, 4.1, 4.2, 6.4.

Výzva je vyhlásená v termíne od 19.8.2019 – 30.8.2019

Na stiahnutie:

Dokumenty k naštudovaniu:

Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-292/znenie-20180501#Sum

Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  https://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-24/znenie-20190101#cl1-cast1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013R1303#document1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2014 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.1698/2005 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1496399315461&uri=CELEX:02013R1305-20150523


Harmonogram výziev pre rok 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad

MAS IKN zverejňuje plánovaný harmonogram vyhlasovania výziev MAS pre podopatrenia 7:2, 7.4, 4.1, 4.2. a 6.4 v rámci Programu rozvoja vidieka SR.


Výzva – Podopatrenie 4.1 (MAS_053/4.1/2)

Vyhlásená: 18.6.2019
Ukončená: 11.9.2019

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.2 (MAS_053/7.2/2)

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.9.2019

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.4 (MAS_053/7.4/2)

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.9.2019

Prílohy:

Zatvoriť