Názov projektu  : Miestny rozvoj vedený komunitou Ipeľská Kotlina – Novohrad

Celkové oprávnené výdavky projektu: 780 968,42 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 741 920,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 39 048,42 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 95 %

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Miesto realizácie projektu :

Bátorová, Bušince, Čeláre, Glabušovce, Chrastince, Kiarov, Koláre, Kováčovce, Lesenice, Nenince, Obeckov, Olováry, Opatovská Nová Ves, Sklabiná, Slovenské Ďarmoty, Vrbovka, Záhorce, Zombor a Želovce.

Popis projektu: Prostredníctvom opatrení 5.1.1 a 5.1.2. budú riešené potreby na miestnej úrovni, najmä zníženie sociálno-ekonomickej zaostalosti, zvýšenie kvality života a zlepšenie infraštruktúry miestnych služieb vo vidieckych oblastiach, rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach, budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí.

Špecifický cieľ : 5.1.1 zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Časť II – zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne  zárobkovo činných osôb, družstiev

Názov výdavku : A1 podpora podnikania a inovácií

Výška NFP :                                                  250 000,00 €

Výška spolufinancovania žiadateľa :       204 545,00 €

Percento spolufinancovania:                   55 %

Špecifický cieľ : 5.1.2 zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Názov výdavku : B3 nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Názov výdavku : C1 Komunitné sociálne služby

Názov výdavku : C2 Terénne a ambulantné služby

Názov výdavku : D1 Učebne základných škôl

Názov výdavku : D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít

Názov výdavku : E1 Trhové priestory

Výška NFP :                                                   491 920,00 €

Výška spolufinancovania žiadateľa :         25 891,00 €

Percento spolufinancovania:                     5 %

Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051Q108-511/512-28 (Miestny rozvoj vedený komunitou Ipeľská Kotlina – Novohrad) účinná od 25.10.2019
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4273967&l=sk