Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie pre rok 2020
https://www.bbsk.sk/Centr%C3%A1lnyregisterzml%C3%BAv,objedn%C3%A1vokafakt%C3%BAr.aspx?id=485173#dnn_ctr2168_ModuleContent


Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P579
https://www.crz.gov.sk/3754653/


Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051Y671-511-51 (realizácia chodu MAS 2)
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4921668&l=sk


Zmluva o NFP č. IROP-Z-302051Q108-511/512-28 (Miestny rozvoj vedený komunitou Ipeľská Kotlina – Novohrad)
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4273967&l=sk


Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N378-511-23 (realizácia chodu MAS)
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3451707&l=sk


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190P579 (prevádzkové náklady na oživenie stratégie)
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3754653&l=sk