Názov projektu:  Financovanie prevádzkových nákladov na chod MAS 3

Kód projektu:       NFP309190DLH6

Zmluva č.:            NFP309190DLH6 (Centrálny register zmlúv)

Celkové oprávnené výdavky projektu:  68 300,43 EUR

Operačný program:  Program rozvoja vidieka 2014-2022

Termín realizácie:  07/2023 – 12/2023

Hlavná aktivita:    Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD
Výdavky súvisiace s dodatočnou alokáciou

Popis projektu: 
Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne naplnenie cieľov definovaných stratégiou CLLD MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Kvalitne obsadená a technicky vybavená kancelária MAS je predpokladom pre bezproblémovú implementáciu stratégie CLLD. Personálne obsadenie kancelárie je zabezpečené zamestnancami a ich doterajším overeným výkonom svojich činností, tj. zamestnancami, ktorí spĺňajú všetky požiadavky na odbornosť. MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad aj vďaka dodatočnej finančnej alokácii bude môcť dosiahnuť stanovené míľniky pri implementácii stratégie CLLD. NFP určený na chod MAS zabezpečí bezproblémové fungovanie kancelárie MAS a optimálne pracovné podmienky pre jej zamestnancov. Realizáciou predkladaného projektu dosiahne v konečnom dôsledku MAS plánované merateľné ukazovatele stanovené v stratégii CLLD. Cieľovou skupinou sú všetky subjekty oprávnené čerpať v rámci stratégie CLLD, nakoľko konzultácie sa budú poskytovať v rámci prevádzkovej kancelárie.

Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.