Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD 2

Celkové oprávnené výdavky projektu  133 160,12 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín realizácie: 11/2019 – 12/2023

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu  je dosiahnuť efektívne naplnenie cieľov definovaných stratégiou CLLD MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS.  Kvalitne  obsadená a  technicky vybavená kancelária MAS je predpokladom pre bezproblémovú implementáciu stratégie CLLD. Personálne obsadenie kancelárie je  zabezpečené zamestnancami a ich doterajším overeným výkonom svojich činností, tj. zamestnancami, ktorí  spĺňajú všetky požiadavky na odbornosť a majú skúsenosti s realizáciou chodu MAS v období rokov 2018-2019. Tým, že žiadateľ garantuje udržateľnosť trvania projektu min. 1 rok po ukončení projektu, vytvára pre svojich zamestnancov stabilné a motivačné pracovné prostredie. MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad sa bude uchádzať aj o dodatočnú finančnú alokáciu po vyčerpaní základnej finančnej alokácie a z toho dôvodu urobí  maximum pre dosiahnutie stanovených míľnikov pri implementácii stratégie CLLD. Prínosom je možnosť čerpať NFP na všetky oprávnené výdavky  potrebné pre chod MAS ako napr. externé služby, výdavky na školenie zamestnancov, kancelárske potreby a spotrebný materiál, rôzne poplatky a pod. NFP určený na chod MAS zabezpečí  bezproblémové fungovanie kancelárie MAS a optimálne pracovné podmienky pre jej zamestnancov. Realizáciou predkladaného projektu dosiahne v konečnom dôsledku MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad plánované merateľné ukazovatele stanovené v stratégii CLLD. Realizáciou predkladaného projektu dosiahne v konečnom dôsledku MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad plánované merateľné ukazovatele stanovené v stratégii CLLD.

Oprávnené aktivity projektu sú:

• Hlavná aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
• Podporná aktivita: Financovanie paušálnych výdavkov