Územie Ipeľskej Kotliny – Novohradu   je tvorené 19-timi obcami nachádzajúcimi sa v okrese Veľký Krtíš na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja.  Územie má typický vidiecky charakter a nenachádza sa v ňom ani jedno mesto. Celkový počet obyvateľov k 31.12.2014 je 10 895 osôb. Rozloha územia je 195,45 km2.  Hustota obyvateľstva dosahuje  hodnotu 55,74 obyvateľov/km2. Jedná sa o súvislé územie ohraničené katastrami jednotlivých obcí rovnomerne na seba naväzujúcich.

Miestna akčná skupina,  o.z. Ipeľská Kotlina – Novohrad (ďalej len OZ IKN) vzniklo na území dvoch mikroregiónov: MR Ipeľská dolina – Ipolyvölgye mikrorégió a  MR Údolie Čebovského potoka. Tieto 2 mikroregióny sú geograficky dobre prepojené, mali záujem o spoločnú spoluprácu a spĺňali aj formálne kritériá na tvorbu budúcej MAS. Členská základňa je rozložená rovnomerne, zastúpenie má verejný aj súkromný sektor.

Súčasťou aktivít spojených s prípravou stratégie CLLD bola aj animácia územia, oboznamovanie širokej verejnosti (občanov, podnikateľov, samosprávy a neziskových organizácií) o princípoch fungovania verejno-súkromného partnerstva typu Leader. V súčasnosti má občianske združenie 42 členov, z toho je 19 obcí. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe verejno-súkromného partnerstva. Verejno-súkromné partnerstvo je vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socio-ekonomickej. Členská základňa, ale aj výkonný a kontrolný orgán boli od začiatku formované na princípe verejno-súkromného partnerstva. Členskú základňu tvorí 19 samospráv (záujmová skupina verejného sektora 47,50 %, všetky samosprávy sú obce), 17 subjektov záujmovej skupiny občianskeho sektora (42,50 %) a 6 záujmová skupina podnikateľského sketora (10,00 %).  Počet členov v jednotlivých obciach súvisí s celkovou úrovňou verejného života v týchto obciach. Celkovo je možné zhodnotiť, že verejno-súkromné partnerstvo je vyvážené po stránke geografickej, sektorovej, inštitucionálnej aj socio-ekonomickej. Cieľom stratégie Ipeľskej Kotliny – Novohradu je do roku 2023 zabezpečiť pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní technickej infraštruktúry, ponúkať také  nové pracovné príležitosti pre obyvateľov, ktoré budú mať znásobovací účinok, zvoliť vhodnú a intenzívnu  propagáciou svojho potenciálu, zamerať sa na konkrétne produkty cestovného ruchu a na podporu výroby a predaja z domácich surovín. Vzhľadom na celkovú zaostalosť územia bude každá aktivita smerujúca k dosiahnutiu stanoveného cieľa svojim spôsobom inovatívna.