Názov projektu: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Celkové oprávnené výdavky projektu:

Základná alokácia: 34 797,00 Eur a dodatočná alokácia: 35 000,00 Eur

Hlavné aktivity projektu: Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním,  Výdavky súvisiace s animáciami v rámci dodatočnej alokácie

Popis projektu: Cieľom projektu je dosiahnuť efektívne naplnenie cieľov definovaných stratégiou CLLD MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad prostredníctvom dostatočnej a kvalitnej propagácie, animačných a informačných aktivít zameraných na činnosť, ciele a výsledky MAS, na podporu zo zdrojov PRV SR 2014-2020 prostredníctvom MAS ako aj na budovanie zručností a sietí medzi miestnymi aktérmi. V tomto projekte je našim zámerom vytvoriť reformovaný propagačný a informačný systém dotknutého územia novovytvorenej MAS, prostredníctvom plánovaných aktivít projektu ako aj budovanie vzťahov a výmena informácií, skúseností.

Spôsob realizácie hore uvedených aktivít:

1. Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD: informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy, grafická úprava,odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, infonoviny, príspevky v novinách v tlači, banner, stojanový pútač, výroba a osadenie stálej tabule, výstavnépanely, info tabuľa MAS, propagačné predmety (zápisníky, perá, poháre, tašky…), písanie a zverejnenie tlačových správ, a iné…

2. Účasť na výstavách na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť o území MAS a stratégii CLLD: napr. Agrokomplex Nitra, Danubius GastroBratislava, Trh regionálnych výrobkov Dunajská Streda, Region Tourexpo Trenčín a iné tuzemské a zahraničné výstavy, veľtrhy, a iné…

3. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi v rámci PRV SR 2014 – 2020 a/alebo IROP: vzdelávanie a budovanie, rozširovanie vedomostí a zručností privykonávaní stratégie CLLD, exkurzie, informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí azručností pri vykonávaní stratégie CLLD, aktivizáciu územia, a iné…

4. informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí v rámci PRV SR 2014 – 202034 a/alebo IROP a iné… Vyššie uvedené aktivity je nevyhnutné realizovať vymenovanými spôsobmi a formami za účelom kvalitnej propagácie, budovania zručností, výmeny skúseností s cieľom rozvoja regiónu. Navrhované postupy a riešenia pri jednotlivých aktivitách boli stanovené na základe zhodnotenia potreby územia, v súlade s analýzou opatrení a činností pre operácie podporené v rámci CLLD.

Informačná tabuľa o projekte