Výzva: MAS_053/7.2/4

Dátum zverejnenia: 3.7.2023 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 3.7.2023
Termín ukončenia : 2.9.2023


Výzva: MAS_053/7.4/3

Dátum zverejnenia: 3.7.2023 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 3.7.2023
Termín ukončenia : 2.9.2023


Výzva: MAS_053/6.1./1

Dátum zverejnenia: 24.05.2021 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 25.05.2021
Termín ukončenia : 07.07.2021

UKONČENÁ

Aktualizácia výzvy 11.6.2021 – zmena príloh ako aj oprávnených žiadateľov v rámci výzvy.


Aktualizované dokumenty k výzve MAS_053/6.1./1
Výzva: PRV SR 7.2.3.1

Dátum zverejnenia: 24.05.2021 | masikn

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Termín vyhlásenia výzvy: 25.05.2021
Termín ukončenia : 30.07.2021

UKONČENÁ

Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina Novohrad  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 7.7.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Termín vyhlásenia výzvy: 25.05.2021
Termín ukončenia : 31.08.2021

Touto aktualizáciou č.2 MAS Ipeľská Kotlina Novohrad  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 30.7.2021Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.


Výzva: MAS_053/7.2/3

Dátum zverejnenia: 30.01.2021 | masikn

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Termín vyhlásenia výzvy: 01.02.2021
Termín ukončenia : 23.4.2021

UKONČENÁ

Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina Novohrad  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 11.3.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP


Výzva: MAS_053/6.4/4

Dátum zverejnenia: 30.01.2021 | masikn

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Termín vyhlásenia výzvy: 01.02.2021
Termín ukončenia: 23.4.2021

UKONČENÁ

Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina Novohrad  v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 11.3.2021. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP


Harmonogram výziev pre rok 2023 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – ver. 1


Harmonogram výziev pre rok 2022 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – ver. 1


Harmonogram výziev pre rok 2021 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – aktualizácia, ver. 5.


Harmonogram výziev pre rok 2021 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – aktualizácia, ver. 4.


Harmonogram výziev pre rok 2021 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – aktualizácia, ver. 3.


Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 4.2.3

Dátum zverejnenia: 06.10.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 6.6.2020
Termín ukončenia: 30.10.2020

UKONČENÁ


Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 6.4/3

Dátum zverejnenia: 06.10.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 6.6.2020
Termín ukončenia: 30.10.2020


UKONČENÁ


Výzva: MAS-CLLD-MAS_053 4.1/4

Dátum zverejnenia: 06.10.2020 | masikn

Termín vyhlásenia výzvy: 6.6.2020
Termín ukončenia: 30.10.2020


UKONČENÁ


Harmonogram výziev pre rok 2020 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad – aktualizácia, ver. 2.1


Harmonogram výziev pre rok 2020 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad


Výzva – Podopatrenie 4.2 (MAS_053/4.2/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 6.4 (MAS_053/6.4/1)

UKONČENÁ

Vyhlásená: 26.8.2019
Ukončená: 19.11.2019

Prílohy:


Harmonogram výziev pre rok 2019 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad


Výzva – Podopatrenie 4.1 (MAS_053/4.1/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 18.6.2019
Ukončená: 31.10.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.2 (MAS_053/7.2/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy:


Výzva – Podopatrenie 7.4 (MAS_053/7.4/2)

UKONČENÁ

AKTUALIZÁCIA č.1 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

AKTUALIZÁCIA č.2 : zmena termínu predkladania ŽoNFP

Vyhlásená: 6.6.2019
Ukončená: 30.11.2019

„Touto aktualizáciou č.1 MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 9.9.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Prílohy: