Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov Ipeľskej Kotliny – Novohradu (ďalej len IKN) do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, V programovom období 2014-2020 sa metóda LEADER rozširuje aj do iných operačných programov a iných fondov EÚ, v podmienkach SR sa CLLD bude využívať v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV SR 2014-2020 a v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku,  ktorú malo možnosť územie Ipeľskej Kotliny – Novohradu vyskúšať už v predchádzajúcom programovom období rokov 2007 – 2013.  Územie využilo základnú myšlienku tejto metódy, ktorou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov, pričom jedným zo základných znakov bol a je prístup zdola nahor – t.z., že o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri.  Pridanou hodnotou tohto nástroja  je spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom aktívnych ľudí, ktorí územie IKN  dôkladne poznajú, sa v území podarí realizovať projekty menšieho charakteru, ktoré by sa prostredníctvom dopytovo orientovaných výziev nerealizovali.

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu  140 515,93 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín realizácie: 2/2018 – 31.10.2019

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne naplnenie cieľov definovaných stratégiou CLLD MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Kvalitne obsadená a technicky vybavená kancelária MAS je predpokladom pre bezproblémovú implementáciu stratégie CLLD. NFP určený na chod MAS zabezpečí bezproblémové fungovanie kancelárie MAS. Realizáciou predkladaného projektu dosiahne v konečnom dôsledku MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad plánované merateľné ukazovatele stanovené v stratégii CLLD.

Oprávnené aktivity projektu sú:

• Hlavná aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

 • Podporná aktivita: Financovanie paušálnych výdavkov

Výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť a ktoré vyplývajú zo schválenej stratégie MAS z 22Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku619.1.2018 7:45 Strategický cieľ MAS stanovený do r. 2023 hovorí: Ipeľská Kotlina – Novohrad do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu. Pre dosiahnutie tohto strategického cieľa si MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad stanovila nasledovné priority a špecifické ciele:

Priorita č. 1: Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu Špecifický cieľ č. 1: Podpora a využitie miestneho potenciálu podnikateľov v poľnohospodárstve, existujúcich aj nových, rozvoj služieb a remesiel

Priorita č. 2: Infraštruktúra a životné prostredie Špecifický cieľ č. 2: Čisté a dobre vybudované obce k spokojnosti obyvateľov

Priorita č. 3: Tradície a cestovný ruch Špecifický cieľ č. 3: Dosiahnutie návštevnosti primeranej k potenciálu územia, priemerná pobytovosť návštevníkov min. 2,5 dňa, dobudovanie a rozšírenie pobytových aktivít a diverzifikácia ponuky, zvýšiť kapacitu (ubytovanie, stravovanie), komplexná reklama územia.

Prierezová priorita: Efektívna činnosť MAS – Chod MAS Prierezová priorita: Projekty spolupráce


Strategický cieľ do roku 2023:

MAS do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní komplexnej infraštruktúry a v tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať prírodné danosti územia pre rozvoj celoročného cestovného ruchu.

Strategické priority a špecifické ciele:

Priorita č. 1: Dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej infraštruktúry

Špecifický cieľ č. 1: Vybudovať novú a rekonštruovať jestvujúcu infraštruktúru, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom aj návštevníkom územia a bude pokrývať všetky oblasti života.

Priorita č. 2: Tvorba a ochrana životného prostredia

Špecifický cieľ č. 2: Dobudovať a chrániť čisté, vzhľadovo pekné a atraktívne  územie k spokojnosti všetkých obyvateľov a návštevníkov.

Priorita č. 3: Tvorba pracovných miest a podpora miestneho podnikania

Špecifický cieľ č. 3: Podporovať a využívať miestny potenciál podnikateľov,  podporovať vznik nových podnikateľov,  rozvoj podnikania, poľnohospodárstva,  služieb a remesiel.


Prílohy: