VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022

Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 05.02.2024

Dátum uzavretia: 04.04.2024

ZOZNAM DOKUMENTOV:

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=5a5775f5-0384-4ae9-8d1e-46c65f035cec