Informačná tabuľa o projekte


Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Celkové oprávnené výdavky projektu  140 515,93 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Termín realizácie: 2/2018 – 31.10.2019

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť efektívne naplnenie cieľov definovaných stratégiou CLLD MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS. Kvalitne obsadená a technicky vybavená kancelária MAS je predpokladom pre bezproblémovú implementáciu stratégie CLLD. NFP určený na chod MAS zabezpečí bezproblémové fungovanie kancelárie MAS. Realizáciou predkladaného projektu dosiahne v konečnom dôsledku MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad plánované merateľné ukazovatele stanovené v stratégii CLLD.

Oprávnené aktivity projektu sú:

• Hlavná aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

 • Podporná aktivita: Financovanie paušálnych výdavkov

Výsledky, ktoré je potrebné dosiahnuť a ktoré vyplývajú zo schválenej stratégie MAS z 22Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku619.1.2018 7:45Strategický cieľ MAS stanovený do r. 2023 hovorí: Ipeľská Kotlina – Novohrad do roku 2023 zabezpečí pre svojich obyvateľov významné zlepšenie v dobudovaní infraštruktúry a v ochrane životného prostredia, vytvorí nové pracovné miesta na základe využitia miestneho potenciálu a bude využívať mieste tradície pre rozvoj cestovného ruchu. Pre dosiahnutie tohto strategického cieľa si MAS Ipeľská Kotlina – Novohrad stanovila nasledovné priority a špecifické ciele:

Priorita č. 1: Tvorba pracovných miest na základe využitia miestneho potenciálu Špecifický cieľ č. 1: Podpora a využitie miestneho potenciálu podnikateľov v poľnohospodárstve, existujúcich aj nových, rozvoj služieb a remesiel

Priorita č. 2: Infraštruktúra a životné prostredie Špecifický cieľ č. 2: Čisté a dobre vybudované obce k spokojnosti obyvateľov

Priorita č. 3: Tradície a cestovný ruch Špecifický cieľ č. 3: Dosiahnutie návštevnosti primeranej k potenciálu územia, priemerná pobytovosť návštevníkov min. 2,5 dňa, dobudovanie a rozšírenie pobytových aktivít a diverzifikácia ponuky, zvýšiť kapacitu (ubytovanie, stravovanie), komplexná reklama územia.

Prierezová priorita: Efektívna činnosť MAS – Chod MAS Prierezová priorita: Projekty spolupráce