VÝZVA z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022Miestna akčná skupina Ipeľská kotlina-Novohrad v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje

VÝZVU pre opatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 06.02.2024
Dátum uzavretia: 05.04.2024

ZOZNAM DOKUMENTOV:

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=Bt_xYFmwIaR_efE7nE_54q1QZSm_hkiwSLLvxh9x5AWQcLu7Uv53Enpr8AKbhGVqiM4AWIBL