Deň Ipeľskej Kotliny – Novohrad

V rámci programu Dňa Ipeľskej Kotliny Novohrad 2020 v Bušinciach sa konal 8.9.2020 v priestoroch spoločenského domu – v sále – workshop na tému Prezentácia, propagácia územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície.

Aktivitou projektu bolo zorganizovanie jednodňového spoločensko-športového podujatia (remeslá, člnkovanie na Ipli), ako aj workshopu s programom zameraným na propagáciu územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície. Vzhľadom na zníženú dotáciu sme v celku vykonali aktivitu, jednodňové podujatie s workshopom, fotovýstavou ako aj člnkovaním sme zrealizovali, remeslá sa nám nepodarilo zabezpečiť (vyššie náklady projektu na odmeny remeselníkom).

Workshop s názvom „Propagácia územia, prírodno-kultúrny potenciál, zvyky a tradície“ sa konal v miestnom kultúrnom dome v obci Bušince – v spoločenskej sále od 11.00 hod., súčasťou vo vestibule bola výstava z fotoobrazov z propagácie územia (ľudia, tradície, architerktúra, príroda, podujatia a i.). Následne sme sa presunuli v poobedňajších hodinách do priestorov pri kasárni pri Ipli v obci Bušince, kde sa konala ochutnávka tradičného jedla pre prítomných ako aj športová aktivita pre verejnosť – člnkovanie na Ipli. Počasie bolo výborné pre člnkovanie, krásna príroda, voda – prítomným sa podujatie veľmi páčilo a pochvaľovali si aktivity. V poobedňajších hodinách sa program skončil.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom organizovanej aktivity propagovať a priblížiť verejnosti, územie dvoch mikroregiónov spoločne, ako významnú poľnohospodársku oblasť a ako krásnu prírodnú krajinu pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, s dôrazom na miestne gastronomické špeciality, miestne tradície, ľudovú kultúru a zvyky. Tieto ciele sme čiastočne naplnili realizáciou projektu. Súčasne bolo naším cieľom prostredníctvom workshopu i odovzdanie aktuálnych informácií z oblasti rozvoja vidieka so zameraním na samosprávy ako aj na Program LEADER 2021-2027.

Výstupy:

  • prezentačné podujatie v území – 1deň
  • propagačné predmety –   obraz na plátno 26 ks
  • workshop -1ks
  • prezentácia o území – 1ks

Zámerom projektu bolo posilňovať, rozvíjať kultúrne aktivity a podporovať obyvateľov vidieckych oblastí dvoch mikroregiónov, aby na základe vzájomnej spolupráce – na báze partnerstva prekonali problémy, ktorým vidiecke oblasti prihraničného územia čelia (strata záujmu o kultúrno-spoločenské dianie v obci, nezáujem o zachovávanie miestnych špecifík – tradícií, zvykov, zachovávanie kultúry prihraničného územia).