Názov projektu: Spoznaj Ipeľskú Kotlinu – Novohrad

Cieľom projektu bolo prostredníctvom organizovanej aktivity propagovať a priblížiť verejnosti územie Ipeľskej Kotliny, ako významnú poľnohospodársku oblasť a ako krásnu prírodnú krajinu pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, s dôrazom na miestne gastronomické špeciality, miestne tradície, ľudovú kultúru a zvyky. Workshop má za cieľ cieľovej skupine odovzdať aktuálne informácie z oblasti rozvoja vidieka so zameraním na samosprávy ako aj na Program LEADER 2021-2027.  

 Aktivitou projektu bolo zorganizovanie jednodňového spoločensko-športového podujatia (tradície, remeslá, člnkovanie na Ipli, výstava), ako aj workshopu s programom zameraným na propagáciu územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície. Z plánovanej aktivity sa podarilo zorganizovať menšie podujatie s aktivitami ako:

  1. workshop  s programom zameraným na poskytnutie aktuálnych informácií z oblasti rozvoja vidieka so zameraním na samosprávy ako aj na Program LEADER 2021-2027, propagáciu územia, kultúrno-prírodného potenciálu, zvykov a tradícií pre širokú verejnosť.
  2. remeselné ukážky – aktivita sa týkala výroby a ukážky medovníkov a tkania na krosnách. Účelom tejto aktivity bolo priblížiť verejnosti tradície a remeslá v území Ipeľskej Kotliny Novohrad, v rámci aktivity mala verejnosť možnosť vyskúšať si remeslo priamo na mieste.  

Výstupy projektu:

  • prezentačné podujatie v území
  • propagačné predmety – poznámkový blok 100 ks
  • workshop
  • prezentácia o území
  • remeslá – tkanie a perníkárstvo