Krajská konferencia rozvoja vidieka aj za našej účasti

V dňoch 7.- 8. 11. 2019 zorganizovalo Občianske združenie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron a s podporou Rozvojovej agentúry BBSK a Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka – VOKA Krajskú konferenciu rozvoja vidieka v Osrblí za účasti predsedu BBSK p. J. Luntera, zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Úradu BBSK a RA BBSK.  

Hlavnými témami konferencie boli: spolupráca s BBSK v oblasti cestovného ruchu, podpory rozvoja vidieka a regionálneho značenia produktov, problémy s implementáciu programu LEADER, príprava projektov spolupráce a príprava nového programového obdobia.            

Účastníci konferencie uvítali hlavne pripravovaný zámer v novom programovom období realizovať cez prístup LEADER aj podporu projektov obcí a aj diverzifikáciu poľnohospodárskych činností. Upozorňujú však, na nevyhnutnosť navýšenia financií na takto novo koncipované opatrenie.            

Zástupcovia miestnych akčných skupín z Banskobystrického kraja ocenili úspechy kraja v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aj zlepšujúcu sa spoluprácu medzi miestnymi akčnými skupinami a oblastnými organizáciami cestovného ruchu, hlavne v oblasti regionálneho značenia produktov. Stále sa však nenapĺňajú ich očakávania a potreby podpory integrovaného rozvoja vidieka zo strany samosprávneho kraja prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Zároveň žiadajú BBSK, aby využil kapacity a odborný potenciál týchto partnerstiev i ostatných aktérov v regionálnom rozvoji pri tvorbe strategických rozvojových dokumentov kraja.

Prvý deň konferencie bol rozdelený na 3 tematické celky, pričom prvý z nich bol venovaný doterajším aktivitám krajského združenia MAS v oblasti rozvoja vidieka a príkladom niektorých MAS, ako prežili obdobie 2015 – 2018. Druhý blok vo forme diskusných skupín bol zameraný na budúcnosť regionálneho značenia miestnych produktov a dodatočnú alokáciu pre MAS v nadväznosti na plnenie míľnikov. Závery diskusných skupín boli následne prezentované všetkým účastníkom konferencie. Tretia časť bola venovaná prezentácii RA NSRV a regionálnym produktom. Druhý deň konferencie začal prezentáciou zástupcu MPRV SR, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené základné rámce projektov spolupráce medzi MAS, ako aj budúceho programového obdobia. V bloku prezentácií BBSK boli predstavené aktivity BBSK v cestovnom ruchu, podpora OOCR a jej prínosy pre MAS, ako aj aktivity v oblasti regionálneho značenia vrátane rozbiehajúcej sa aktivity regionálne pulty. Po prezentáciách nasledovala diskusia so zástupcami MPRV SR a BBSK.