Názov projektu: Spoznávaj Ipeľskú Kotlinu – Novohrad

Číslo zmluvy: 569/2021/ODDDO

Celkový rozpočet projektu v EUR: 1100,00  Eur

z toho dotácia BBSK:  1 000,00 Eur

Miesto realizácie projektu:   Slovenské Ďarmoty/ okres V.Krtíš

Cieľom projektu bolo prostredníctvom organizovanej aktivity propagovať a priblížiť verejnosti, územie Ipeľskej Kotliny, ako významnú poľnohospodársku oblasť a ako krásnu prírodnú krajinu pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu, s dôrazom na miestne gastronomické špeciality, miestne tradície, ľudovú kultúru a zvyky. Workshop má za cieľ cieľovej skupine odovzdať aktuálne informácie z oblasti rozvoja vidieka so zameraním na samosprávy ako aj na Program LEADER 2021-2027.

Realizovanými aktivitami sme tieto ciele aj naplnili.

Popis zrealizovaných aktivít:

Aktivitou projektu bolo zorganizovanie jednodňového spoločensko-športového podujatia (tradície, remeslá, člnkovanie na Ipli, výstava), ako aj workshopu s programom zameraným na propagáciu územia, kultúrno-prírodný potenciál, zvyky a tradície. Z tejto plánovanej aktivity sa nám podarilo zorganizovať menšie podujatie s aktivitami ako:

  1. workshop v miestnom kultúrnom dome, s programom zameraným na propagáciu územia pre širokú verejnosť s účasťou cca 35 osôb z územia v doobedňajších hodinách – formou prezentácie sme verejnosti popísali prednosti, možnosti ako aj problémové oblasti v našom území ktoré ohrozujú jej rozvoj z hľadiska kultúrno-prírodného rozvoja, rozvoja cestovného ruchu ako aj poľnohospodárstva a agroturizmu celkovo
  2. prezentačnú aktivitu „pod stanom“ na námestí v obci počas dňa (v rámci podujatia v Sl.Darmotách) – prezentačná aktivity sa týkala výstavy obrazov a krojovaných bábik ako aj nových bannerov s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v území Ipeľskej Kotliny Novohrad, prezentačná aktivita bola zameraná na osobné rozhovory s verejnosťou za účelom priblížiť im územie Ipeľskej Kotliny Novohrad, jej tradície (krojované bábiky) remeslá (výroba košíkov) a výstavou aj zaujímavosti z územia. Člnkovanie sa nekonalo.

Projekt bol podporený zo zdrojov VUC BBSK.